Brukervilkår for mundipharma.no


Sist oppdatert 17. juli 2018

1. Brukervilkår for dette nettstedet

1.1 Ved å besøke og bruke www.mundipharma.no («Nettstedet») forplikter du deg til å overholde brukervilkårene nedenfor («Vilkår») som regulerer for-holdet mellom Mundipharma AS Org nr. 982 188 768 («Mundipharma», «Vi», «Oss» eller «Vår») og deg («Deg», «Din», «Ditt» eller «Du») vedrø-rende nettstedet og dens innhold («Innhold»).

2. Ingen legefaglig rådgivning

2.1 På nettstedet finnes generell informasjon om ulike sykdommer og behand-linger. Informasjonen kan aldri erstatte individuell rådgivning fra en lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Ingenting på nettstedet skal forstår som en anbefaling av et bestemt produkt eller en bestemt behandling.

2.2 Informasjonen på nettstedet kan ikke brukes til individuell diagnostisering av en helsetilstand eller sykdom. Vi oppfordrer i stedet til å oppsøke en lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

2.3 Nettstedet kan inneholde informasjon om produkter og tjenester som ikke er tilgjengelig i alle land. Deler av nettstedet er forbeholdt helsepersonell og er derfor ikke tilgjengelig for andre. Du kan be om tilgang under fanen «Helsepersonell». Du vil deretter bli bedt om å sende oss dine personopp-lysninger. Disse blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring, se punkt 8. Ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke overlates til andre.

3. Ansvarsfraskrivelse

3.1 Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for nettstedet og innholdet.

3.2 Nettstedet og innholdet er kun ment som veiledende informasjon. Du skal selv vurdere alt innhold nøye. Vi gjør vårt aller beste for å gi deg korrekt innhold, men det kan allikevel forekomme feil og mangler. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for slike feil og mangler.

3.3 Vi kan heller ikke garantere uavbrutt tilgang til nettstedet, og påtar oss ikke ansvaret for å korrigere feil eller sørge for at nettstedet eller serveren som er stilt til rådighet, ikke inneholder virus eller andre skadelige ele-menter. Vi har alltid rett til å endre nettstedet og dens innhold uten var-sel, i tillegg til at vi når som helst har rett til å legge ned nettstedet.

4. Immaterielle rettigheter

4.1 Innholdet omfatter blant annet tekst, bilder og varemerker som er beskyt-tet av åndsverksloven, varemerkeloven og andre lover om beskyttelse av immaterielle rettigheter, inkludert markedsføringsloven. Eksempler er navn på produkter som er angitt på nettstedet.

4.2 Vi gir deg ingen tillatelse til kommersiell bruk av innholdet. Du kan derfor kun bruke innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål. Dette be-tyr at du for eksempel kan skrive ut en enkelt kopi av innholdet til eget bruk. Alle referanser forutsetter tydelig angitt opphavsrett eller annen ei-endomsrett.

4.3 Ytterligere utskrifter, kopiering, videresending eller utgivelse av innhold er ikke tillatt uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

4.4 Vi kan heller ikke garantere at innholdet ikke krenker andres rettigheter.

4.5 Bortsett fra opplysninger som omfattes av vår personvernerklæring, se punkt 8, behandler vi alle opplysninger vi mottar fra deg via nettstedet som ikke-konfidensielt og uten eiendomsrett. Dette omfatter blant annet data, spørsmål, kommentarer, ideer og forslag. Du godtar at vi behandler opplysninger som vår eiendom og vi er berettiget til å offentliggjøre og bruke opplysningene uten forpliktelser av noen art, til ethvert formål, i hele verden og på alle mulige måter. Vi forbeholder oss retten til å bruke alle ideer, konsepter og annet som blir sendt via nettstedet uansett formål og uten kompensasjon eller angitt referanse.

5. Karrieremuligheter

5.1 Nettstedet inneholder informasjon om ledige stillinger. Formålet er å in-formere potensielle kandidater om relevante jobbmuligheter.

5.2 Du bestemmer selv om du ønsker å sende oss dine personopplysninger. Du kan sende opplysningene via internett eller med brevpost.

5.3 Alle personopplysninger blir behandlet i henhold til vår personvernerklæ-ring, se punkt 8.

6. Geografisk område

6.1 Nettstedet kontrolleres og vedlikeholdes av Mundipharma fra vårt kontor i Norge. Hvert land har sine lover og regler, mens internett i sin natur er globalt. På grunn av dette kan informasjon som sendes ut i ett bestemt land muligens være uegnet for bruk utenfor dette landets grenser.

6.2 Informasjonen på nettstedet er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og regler i Norge. Informasjonen er tilrettelagt for tilgang og bruk for norske borgere.

6.3 Vi garanterer ikke at nettstedet eller innholdet er egnet eller tilgjengelig for bruk i andre geografiske områder. Besøkende på nettstedet fra andre geografiske områder gjør dette på eget initiativ, og er selv ansvarlig for å overholde den lokale lovgivningen hvis, og i det omfang, lokal lovgivning er anvendelig.

7. Lenker til og fra nettstedet

7.1 Lenker fra nettstedet:

Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Mundipharma. Vi har ikke undersøkt innholdet på slike nettsteder, og kan ikke garantere for slikt innhold.

7.1.1 Lenker til andre nettsteder anses utelukkende som veiledning/hjelp til per-soner som bruker nettstedet.

7.1.2 Bruk av lenker fra nettstedet til andre nettsteder skjer på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skader som måtte oppstå når du besøker slike nettsteder.

7.2 Lenker til dette nettstedet:

7.2.1 Alle lenker til nettstedet skal bestå av en tekst som er tydelig merket «Mundipharmas nettsted».

7.2.2 Lenkens utseende, plassering eller andre aspekter ved lenken skal ikke utformes slik at det skader eller forringer goodwillen som er forbundet med Mundipharmas navn eller varemerker.

7.2.3 Lenkens utseende, plassering eller andre egenskaper må ikke gi et inn-trykk av at organisasjonen eller virksomheten er sponset av, forbundet med eller tilknyttet Mundipharma eller nettstedet.

7.2.4 Når brukeren trykker på lenken skal nettstedet vises som fullskjermvis-ning, ikke som en ramme på nettstedet det lenkes fra.

7.2.5 Nettstedet det lenkes fra skal oppfylle gjeldende lover, regler og bestem-melser i Norge.

8. Personvern

8.1 Det er viktig for Mundipharma å beskytte ditt personvern. Mundipharma er avhengig av din tillit, og det er derfor viktig for oss å beskytte dine per-sonopplysninger.

8.2 Personvernerklæringen dekker vår behandling av personopplysninger vi samler inn når du bruker nettstedet samt våre tjenester («Personopplys-ninger»).

8.3 Bruk av nettstedet er forbeholdt personer fra 13 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer yngre enn 13 år.

8.4 Kun autoriserte medarbeidere som har mottatt opplæring om korrekt be-handling av personopplysninger har tilgang til personopplysningene.

8.5 Du har til enhver tid rett til å be Mundipharma AS om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger samt be om begrenset behandling og fremme innsigelse mot behandlingen. Du har rett til å få tilsendt dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at dine personopplysninger blir ulovlig behandlet eller uten juridisk hjemmel, eller hvis du mener at du ikke mottar opplysninger du har krav på etter reglene om innsyn.

8.6 Du kan til enhver tid kontakte Mundipharma AS hvis du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger.

8.7 Behandling av personopplysninger ved innrapportering av bivirk-ninger.

8.7.1 Som innehaver av markedsføringstillatelsen for våre legemidler, er vi for-pliktet til å innrapportere opplysninger om mulige eller bekreftede bivirk-ninger til helsemyndighetene i forbindelse med bruk av våre legemidler. Opplysningene samles inn direkte fra den som innrapporterer mulige bi-virkninger til oss enten via Kontaktskjema for bivirkningsrapportering eller via andre kommunikasjonsmetoder, inkludert telefon eller e-post.

8.7.2 Vi samler inn kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt andre kontaktopplysninger som vi får opplyst via kontaktskjemaet. Dessuten samler vi inn helseopplysninger (som sy-kehistorie og medisinforbruk) som vi får opplyst via kontaktskjemaet, og som er relevant for vurderingen av den enkelte rapportering om mulige bi-virkninger.

8.7.3 Disse opplysningene kan i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert reglene i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004, deles med uavhengige, tilknyttede Mundipharma-selskaper og andre samarbeidspartnere i andre EU-land der våre legemid-ler markedsføres. Dette gjøres for å oppfylle våre juridiske forpliktelser for å orientere de relevante helse- og legemiddelmyndighetene i de aktuelle landene om eventuelt bekreftede eller mulige bivirkninger.

8.7.4 Behandling av dine personopplysninger utføres i henhold til den europeiske personvernforordningen (GDPR) 2016/679 fra 27. april 2016, artikkel 9, nr. 2, bokstav i. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle de høye kva-litets- og sikkerhetsstandardene for legemidler etter gjeldende EU-lovgivning og norsk lovgivning som fastsetter passende og spesifikke for-holdsregler for å beskytte dine rettigheter.

8.8 Behandling av personopplysninger ved innsendelse av uoppfordre-de søknader

8.8.1 Ledige stillinger hos Mundipharma utlyses vanligvis på nettstedet under fanen «Karriere». Mundipharma mottar av og til uoppfordrede søknader (søknad om stilling som ikke er utlyst) sendt til e-postadressen nordics@mundipharma.dk. Slike søknader inneholder vanlige personopplys-ninger, inkludert alminnelig kontaktinformasjon, opplysninger om tidligere stillinger og arbeidsgivere, utdannelse og eksamensresultater, osv. Uopp-fordrede søknader som fremsendes på andre måter enn direkte fra deg som søker til e-postadressen ovenfor, vil destrueres ved mottak og vil derfor ikke lagres.

8.8.2 Uoppfordrede søknader med vedlegg kan lagres av Mundipharma A/S i inntil seks (6) måneder før søknaden destrueres.

8.8.3 Behandling av dine opplysninger i forbindelse med fremsendelse av uopp-fordrede søknader gjøres i henhold til den europeiske personvernforord-ningen (GDPR) 2016/679 fra 27. april 2016, artikkel 6, nr. 1, bokstav b. Denne behandlingen er nødvendig for å gjennomføre forholdsregler på din anmodning før en potensiell kontraktsinngåelse.

9. Informasjonskapsler

9.1 Når du besøker vårt nettsted, vil det samles inn opplysninger om deg som brukes til å tilpasse og forbedre vårt innhold. Nedenfor beskrives hvilken informasjon som samles inn til hvilke formål.

9.2 Informasjonskapsler, også kalt «cookies», er tekstfiler som blir lagret på din PC, mobiltelefon eller tilsvarende enhet når du besøker nettstedet. Tekstfilene inneholder informasjon som blir brukt neste gang du besøker siden, og hensikten er å huske innstillinger og føre statistikk. Innholdet i informasjonskapslene blir lest og skrevet av nettstedet selv. Siden infor-masjonskapslene er tekstfiler og ikke programfiler, kan de heller ikke in-neholde skadelig programkode som virus. Du kan slette eller blokkere for informasjonskapsler på nettstedet, men da kan du risikere at nettstedet ikke fungerer optimalt, og du vil kanskje ikke få tilgang til alt innhold.

9.3 Ved å bruke nettstedet gir du samtykke til at Mundipharma AS bruker in-formasjonskapsler som beskrevet i skjemaet nedenfor med mindre du fra-velger informasjonskapsler i dine nettleserinnstillinger. Hvis du ikke har fravalgt informasjonskapsler på samtykketidspunktet, kan du trekke tilba-ke ditt samtykke ved å blokkere informasjonskapsler i din nettleser.

9.4 Hvis du ikke ønsker at Mundipharma lagrer eller leser informasjonskapsler på din enhet, kan du til enhver tid fravelge informasjonskapsler i din nett-leser og velge hvilke informasjonskapsler du vil tillate, blokkere eller slet-te. Hvor du finner disse innstillingene, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Bruker du flere nettlesere, skal du slette informasjonskapslene i hver enkelt nettleser. Husk at nettstedet kanskje ikke vil fungere optimalt hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler.

9.5 Når du besøker Mundipharmas nettsted, blir følgende informasjonskapsler lagret på enheten du bruker:

Google Analytics Disse brukes til å registrere bruks-mønstre og antall besøk på siden.
Polylang Disse brukes til å lese og lagre bruke-rens språkpreferanser.
Pop-up Disse brukes til å lagre informasjon om hvem som har godtatt pop-up-meldingen med krav om at enkelte sider bare kan brukes av helseperso-nell.

10. Konsekvenser ved manglende oppfyllelse av vilkårene

10.1 Hvis vi oppdager at du har overtrådt vilkårene ved bruk av nettstedet, forbeholder vi oss retten til å gjennomføre alle relevante rettslige tiltak, inkludert erstatningskrav.

11. Endringer

11.1 Vi kan endre vilkårene med rimelig varsel. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om slike endringer.

12. Lovvalg og tvister

12.1 Din bruk av nettstedet er underlagt norsk lovgivning bortsett fra norsk lov-givnings internasjonale lovvalgsregler. Enhver tvist er underlagt de norske domstoler.