Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av astma.

Et godt liv med astma

Astma er en vedvarende betennelsessykdom i lungene som er nært forbundet med arv og miljøfaktorer, og kan trigges av blant annet allergener, tobakksrøyk, luftveisinfeksjoner og fysisk anstrengelse. Astma kan ramme mennesker i alle aldre, men starter oftest i barndommen. Opptil halvparten av de som får astma har hatt symptomer i løpet av barndommen.1

Betennelsestilstanden får musklene i luftveiene til å trekke seg sammen. Samtidig dannes det slim. Astmapasienter har vanskelig for å puste og blir fort kortpustet, og de har ofte hosteanfall og hvesende pust. Symptomene blir verre av luftveisinfeksjoner fra virus eller bakterier.

Riktig medisin gjør det mulig for de aller fleste å leve et helt normalt liv – til tross for at de har astma. Mundipharma arbeider for å gi behandlere nye og bedre muligheter for astmabehandling og for å bedre livskvaliteten til ca. 30 millioner europeere under 45 år som lider av sykdommen.2

 

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2017

2. ERS – European lung white book, Chapters; Adult asthma, 2020

flutiform®

flutiform®

Felleskatalog

FK-tekst flutiform

Kontakt oss

post@mundipharma.no

FLUTIFORM ® K-HALER®

Felleskatalog

FK-tekst flutiform k-haler

 

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

* ICS=inhalert kortikosteroid, LABA=langtidsvirkende ß2-agonist
Referanse: flutiform® k-haler® SPC, godkjent 21.09.2018.

NO/KHA-19059. THAU

flutiform® k-haler® indikasjon

Denne fastdosekombinasjonen av flutikasonpropionat og formoterolfumarat (flutiform® k-haler®) er
indisert til vedlikeholdsbehandling av astma der bruk av et kombinasjonspreparat (et inhalert
kortikosteroid og en langtidsvirkende ß2-agonist) er egnet:

  • Til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med inhalerte kortikosteroider og inhalerte, korttidsvirkende ß2-agonister ved behov, eller
  • til pasienter som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både et inhalert kortikosteroid og en
    langtidsvirkende ß2-agonist.

Referanse: flutiform® k-haler® SPC, godkjent 21.09.2018.

img

Se instruksjonsfilm her

* ICS=inhalert kortikosteroid, LABA=langtidsvirkende ß2-agonist
** Der behandling med kombinasjonsprodukt (ICS/LABA***) er egnet
*** Inspiratorisk kraft på cirka 30L/min
Referanser: 1. Public Assessment Report, PAR Flutiform/Affera/Abriff K-haler UK/H/2872 & 4378-79/004-005/DC. 2. flutiform® k-haler® SPC, godkjent 21.09.2018. 3. Kappeler D, Sommerer K, Kietzig C, et al. Respiratory Medicine 2018 (138): 107–114.

img

* Astmakontrontroll definert i henhold til GINA-kriterier (Global Initiative for Asthma).
** DPI (dry powder inhaler).
Referanser: 1. Price D, Fletcher M, van der Molen T, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2014 Jun 12; 24:14009. 2. Price D, Roman-Rodrigues M, McQueen RB, et al. Inhaler Errors in the CRITIKAL Study: Type, Frequency, and Association with Asthma Outcomes J Allergy Clin Immunol Pract 2017 Jul-Aug;5(4):1071-1081.

flutiform® k-haler® sikkerhetsinformasjon

Mindre vanlige bivirkninger (≥1/1000 til <1/100)
Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Palpitasjoner, ventrikulære ekstrasystoler. Hud: Utslett. Luftveier: Eksaserbasjon av astma, dysfoni, halsirritasjon. Nevrologiske: Hodepine, tremor, svimmelhet. Psykiske: Søvnlidelser inkl. søvnløshet.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet ovenfor virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler
Flutiform® k-haler® må ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer. Til dette trengs en rask og korttidsvirkende bronkodilator. Pasienten må informeres om at legemidlet for lindring ved et akutt astmaanfall alltid må være tilgjengelig. Anbefales IKKE til bruk hos barn under 12 år før ytterligere data foreligger.

Interaksjoner
Flutikasonpropionat, en komponent i flutiform® k-haler®, er et substrat av CYP3A4.
Ved langvarig behandling bør samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere om mulig unngås. Særlig bør ritonavir unngås, med mindre fordelene oppveier den økte risikoen for systemiske glukokortikoidbivirkninger.

Fullstendig felleskatalogtekst og SPC for flutiform k-haler finner du her

Dosering

Anbefalt dosering er to inhalasjoner (doser), to ganger daglig. To om morgenen og to om kvelden.

Én inhalator inneholder 120 doser og gir medisin for 30 dager.

Når det er færre enn 28 doser igjen vil telleverket gradivis bli endret til RØDT og det er snart på tide å skaffe en ny inhalator.

Referanse: flutiform® k-haler® SPC, godkjent 21.09.2018.

image-left

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.