Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av diabetes.

Diabetes type 2

Diabetes er en kronisk sykdom som påvirker kroppens evne til at håndtere sukker i blodet. Sykdommen kan ramme både barn og voksne og i Norge har i underkant av 230.000 diabetes. Av disse utgjør diabetes type 2  cirka 200.000.1

Insulin er et hormon, som sørger for at kroppens celler kan omdanne sukkeret i blodet til energi. Mennesker med diabetes type 2 produserer enten for lite insulin eller cellene bruker ikke insulinet godt nok, og mengden med sukker i blodet vil derfor stige.

 

1.Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/. Lesedato 11.02.2020.

 

Diabetes

INVOKANA®

Felleskatalog

FK-tekst Invokana

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

NO/INVK-19073. THAU

INVOKANA® indikasjon

INVOKANA® er indisert til voksne med utilstrekkelig kontrollert type 2 diabetes mellitus som tillegg til kosthold og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. For studieresultater med hensyn til kombinasjon av behandlinger, effekter på glykemisk kontroll og kardiovaskulære hendelser, samt de undersøkte populasjonene, se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1

Se KVALLM-legene snakke om viktigheten av blodsukkerkontroll

 

Referanse: INVOKANA SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 13.01.2020.
Les mer i INVOKANA SPC

Hjelp pasientene mot HbA1c-målet

Andel pasienter som nådde HbA1c på 53 mmol/mol (7 %)
img
*Gitt i kombinasjon med metformin.

Primært endepunkt målt etter 26 uker.

Referanse: Invokana SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 13.01.2020. Grafisk fremstilt av Mundipharma.

INVOKANA® reduserer kardiovaskulære hendelser1*

image-left

14 %

RRR av kardiovaskulære hendelser i 3-punkts MACE#

i en blandet studiepopulasjon bestående av både pasienter med og uten hjerte-karsykdom1,2*

33 %

RRR av hospitalisering for hjertesvikt

i en blandet studiepopulasjon bestående av både pasienter med og uten hjerte-karsykdom1**

 

*CANVAS-programmet: 10.142 med diabetes type 2 var inkludert i studien i opp til 6,5 år (66% med CVD og 34 % med høy CV-risiko (diabetesvarighet ≥10 år , systolisk blodtrykk over 140 mmHg, røyker, mikro-/makroalbuminuri eller forhøyet lipoprotein). Gjennomsnittlig HbA1c ved baseline var 8,2 %. Baseline: 94 % eGFR ‡ >45, 17,5 % nefropati, 21 % retinopati og 30,7 % neuropati.Primærendepunktet viste 14% RRR‡ av 3 punkts MACE (kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerneslag eller ikke-fatalt hjerteinfarkt) vs. placebo±: HR 0,86; 95% CI (0.75-0.97). ARR§: kanagliflozin 2,69 hendelser vs. placebo 3,15 hendelser pr. 100 pasientår.1

**Prespesifeisert sekundært endepunkt viste 33% RRR av hospitalisering for hjertesvikt vs. placebo: HR 0,67; 95% CI (0,52-0,87). ARR: kanagliflozin 0,55 hendelser vs. placebo 0,87 pr. 100 pasientår (resultatet er eksploratorisk på grunn av hierarkisk testing).1

#MACE: Major Cardiovascular Events (kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerneslag eller ikke-fatalt slag †RRR: Relativ risikoreduksjon ‡eGFR: estimert glomerulær filtrasjonshastighet ±I tillegg til beste mulige standardbehandling §ARR: Absolutt risikoreduksjon

1. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and. a Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377:644-57

2. INVOKANA® SPC avsnitt 5.1. Sist oppdatert 13.01.2020.

INVOKANA® reduserte den langsiktige risiko for 
nyrerelaterte hendelser 1,2*

image-left

-40 %

RRR i eGFR, terminal nyresykdom eller nyrerelatert død, sammenlignet med placebo1**±

De forhåndsdefinerte nyreutfall var utenfor den formelle analysesekvensen og dermed vises p-verdien for nominell signifikans.

*CANVAS-programmet: 10.142 med diabetes type 2 var inkludert i studien i opp til 6,5 år (66% med CVD og 34 % med høy CV-risiko (diabetesvarighet ≥10 år , systolisk blodtrykk over 140 mmHg, røyker, mikro-/makroalbuminuri eller forhøyet lipoprotein). Gjennomsnittlig HbA1c ved baseline var 8,2 %. Baseline: 94 % eGFR>45, 17,5 % nefropati, 21 % retinopati og 30,7 % neuropati. Primærendepunktet viste 14% RRR av 3 punkts MACE#(kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerneslag eller ikke-fatalt hjerteinfarkt) vs. placebo: HR 0,86; 95% CI (0.75-0.97). ARR§: kanagliflozin 2,69 hendelser vs. placebo 3,15 hendelser pr. 100 pasientår.1

**Forhåndsdefinert sekundært endepunkt viste 40% RRR av sammensatt renalt endepunkt (eGFR redusert med 40 %, terminal nyresykdom eller nyrerelateret død) vs. placebo: HR 0,60; 95% CI (0,47-0,77). ARR: kanagliflozin 0,55 hendelser vs. placebo 0,90 pr. 100 pasientår (resultatene er eksploratoriske på grunn av hierarkisk testing).1

†RRR: Relativ risikoreduksjon ‡eGFR: estimert glomerulær filtrasjonshastighet §ARR: Absolutt risikoreduksjon ±I tillegg til beste mulige standardbehandling #MACE: Major cardiovascular events

1. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017;377:644-57

2. Perkovic V, de Zeeuw, Mahaffey KW et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes: results from CANVAS Program Randomised clinical trials. Diabetes Endocrinol. 2018;6:691-704.

Hele canvas-studien finner du her

INVOKANA® utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Genitale soppinfeksjoner hos kvinner og hypoglykemi i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea (svært vanlig), sykdommer i nyre og urinveier (vanlige), amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig av tær og mellomfot), spesielt hos pasienter med risiko for hjertesykdom (mindre vanlig), ketoacidose og Fourniers gangren (sjelden).

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet ovenfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/min/1,73m2. Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73m2. INVOKANA® skal ikke brukes til pasienter med alvorlige leverproblemer, gravide, ammende, type 1-diabetes eller til behandling av ketoacidose.

Interaksjoner: Invokana® kan ha additiv effekt til diuretika og kan øke risikoen for dehydrering og hypotensjon.

 

Referanse: INVOKANA® SPC kapitler 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8, sist oppdatert 13.01.2020.

Mer informasjon om INVOKANA® finner du i Felleskatalogen

 

En tablett daglig

INVOKANA®-tabletter tas en gang daglig, fortrinnsvis før dagens første måltid
img

 

  • Oppretthold doseringen på 100 mg, eller reduser til 100 mg, dersom eGFR vedvarende er under 60 ml/min/1,73 m²
  • Seponer dosen på 100 mg dersom eGFR vedvarende er under 45 ml/min/1,73 m²

 

Referanse: INVOKANA SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 13.01.2020. Grafisk fremstilt av Mundipharma.

 

FK-tekst INVOKANA®

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.