Ovenfor kan du se legemidlene som Mundipharma markedsfører i Norge for behandlingen av diabetes.

Diabetes type 2

Diabetes er en kronisk sykdom som påvirker kroppens evne til at håndtere sukker i blodet. Sykdommen kan ramme både barn og voksne og i Norge har i underkant av 230.000 diabetes. Av disse utgjør diabetes type 2  cirka 200.000.1

Insulin er et hormon, som sørger for at kroppens celler kan omdanne sukkeret i blodet til energi. Mennesker med diabetes type 2 produserer enten for lite insulin eller cellene bruker ikke insulinet godt nok, og mengden med sukker i blodet vil derfor stige.

 

1.Diabetesforbundet. https://www.diabetes.no/om-diabetes/diabetes-type-2/

Diabetes

INVOKANA®

Felleskatalog

FK-tekst Invokana

 

Kontakt oss

post@mundipharma.no

NO/INVK-19073. THAU

INVOKANA® indikasjon

INVOKANA® er indisert til voksne med utilstrekkelig kontrollert type 2 diabetes mellitus som tillegg til kosthold og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.

Les mer i INVOKANA SPC
Referanse: INVOKANA SPC avsnitt 4.1, sist oppdatert 04.03.2019.
INVOKANA®

Hjelp pasientene mot HbA1c-målet

Andel pasienter som nådde HbA1c på 53 mmol/mol (7 %)
img
*Gitt i kombinasjon med metformin.

Primært endepunkt målt etter 26 uker.

Referanse: Invokana SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 04.03.2019. Grafisk fremstilt av Mundipharma.

 

Hele canvas-studien finner du her

INVOKANA®

Reduserte relativ risiko for hjerte- karsykdom vs placebo

Pasienter i behandling for T2DM* med Invokana® oppnådde signifikant reduksjon i relativ risiko for hjerte-karsykdomvs. placebo**
image-left

14 %

relativ risikoreduksjon av 3-punkts MACE1

3-punkts MACE består av
det sammensatte endepunktet:

Kardiovaskulær død
Ikke-fatalt hjerteinfarkt
Ikke-fatalt slag

33 %

relativ risikoreduksjon av hospitalisering ved hjertesvikt

* T2DM = type 2 diabetes mellitus ** I begge armene fikk pasientene i tillegg beste mulige standardbehandling
Referanse: Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al. canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 377:644-657.

INVOKANA®

Effekt på renale endepunkter

Pasienter i behandling for T2DM med Invokana® oppnådde i tillegg til bedre blodsukkerkontroll følgende renale endepunkter:
image-left

47 %

relativ risikoreduksjon av sammensatt renalt endepunkt vs placebo*

Sammensatt renalt endepunkt
bestod av:

Dobbling av serumkreatinin
Terminal nyresykdom
Nyrerelatert dødsfall

27 %

relativ risikoreduksjon for progresjon av albuminuri vs placebo*

*I begge armene fikk pasientene i tillegg beste mulige standardbehandling
Referanse: Perkovic V, de Zeeuw D, Mahaffey KW, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes: results from the CANVAS
Program randomised clinical trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Sep;6(9):691-704.

INVOKANA® utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Genitale soppinfeksjoner hos kvinner og hypoglykemi i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea (svært vanlig), sykdommer i nyre og urinveier (vanlige), amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig av tær og mellomfot), spesielt hos pasienter med risiko for hjertesykdom (mindre vanlig), ketoacidose og Fourniers gangren (sjelden).

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet ovenfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene.

Advarsler og forsiktighetsregler: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart er ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/min/1,73m2. Behandlingen bør avsluttes når eGFR er vedvarende < 45 ml/min/1,73m2. INVOKANA® skal ikke brukes til pasienter med alvorlige leverproblemer, gravide, ammende, type 1-diabetes eller til behandling av ketoacidose.

Interaksjoner: Invokana® kan ha additiv effekt til diuretika og kan øke risikoen for dehydrering og hypotensjon.

Mer informasjon om INVOKANA finner du i Felleskatalogen

Referanse: INVOKANA SPC kapitler 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8, sist oppdatert 04.03.2019.
INVOKANA®

En tablett daglig

INVOKANA®-tabletter tas en gang daglig, fortrinnsvis før dagens første måltid
img
  • Oppretthold doseringen på 100 mg, eller reduser til 100 mg, dersom eGFR vedvarende er under 60 ml/min/1,73 m²
  • Seponer dosen på 100 mg dersom eGFR vedvarende er under 45 ml/min/1,73 m²
Referanse: INVOKANA SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 04.03.2019. Grafisk fremstilt av Mundipharma.

 

Felleskatalog

FK-tekst Invokana

Bivirkninger

Registrering av bivirkninger i forbindelse med bruk av Mundipharmas legemidler

Mundipharma tar registrering av bivirkninger svært alvorlig. Alle rapporter behandles konfidensielt og grundig analysert. På den måten overvåker vi kontinuerlig sikkerheten til legemidlene våre slik at pasientene sikres trygghet. Har du spørsmål om rapportering av bivirkninger, kan du kontakte oss på telefon 67 51 89 00 eller bruke kontaktskjemaet vårt. Det er også mulig å rapportere om bivirkninger på apoteket eller direkte til statens legemiddelverk. Les alltid pakningsvedlegget før du begynner å bruke en ny medisin. Fortell oss om bivirkninger

Spør oss om våre produkter


Uansett om du er pasient eller helsepersonell, må du gjerne stille oss spørsmål om legemidlene og behandlingsmetodene våre. Bruk kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg innen 48 timer på virkedager. Du kan også skrive til oss på adressen Mundipharma AS, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker. Merk konvolutten: Medisinsk informasjon. Du kan også kontakte oss på tlf. 67 51 89 00.